ความเสี่ยงการเป็นโรคลำใส้แปรปรวน (IBS)

ทำแบบทดสอบนี้ เพื่อเช็คความเสี่ยงการเป็นโรคลำใส้แปรปรวน (IBS)

ชื่อของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
อีเมล์ของคุณ (ถ้ามี)
คุณมีวันที่มีอาการปวดท้องซ้ำๆเกิดขึ้นอย่าง น้อย 1 วัน/สัปดาห์ และเป็นมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
เมื่ออุจจาระแล้ว อาการปวดท้องน้อยลง
เมื่ออุจจาระแล้ว อาการปวดท้องมากขึ้น
และในวันที่มีการปวดท้องนั้น ความถี่ในการถ่ายอุจจาระมีความถี่มากขึ้น
และในวันที่มีการปวดท้องนั้น ความถี่ในการถ่ายอุจจาระมีความถี่น้อยลง
และในวันที่มีการปวดท้องนั้น มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอุจจาระ
ติดต่อเรา